top of page

OCHRÁNA OSOBNÍCH ÚDAJU

 

K ochraně poskytnutých informací přistupujeme s nejvyšší vážností. Shromažďujeme jen ty údaje, které skutečně potřebujeme k tomu, aby se vám s námi co nejlépe spolupracovalo.

V tomto dokumentu, věnovanému ochraně osobních údajů, vás chceme informovat o tom, jaké údaje potřebujeme, k čemu je používáme a jak můžete údaje o své osobě změnit, upravit či vymazat.

ZÁKLADNÍ POJMY 

Osobní údaje (dále „OÚ“)
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, IČ, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní či společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, o jejíž údaje se jedná; tedy zákazník, zaměstnanec, pracovník dodavatele atd.

Správce
Správcem je fyzická či právnická osoba či jiný subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V tomto případě je správcem společnost GLANCE MEDIA, spol. s r.o., se sídlem Staropramenná 1103/15, 150 00 Praha 5, IČ: 28394941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138476.

Zpracovatel
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba či jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Předává-li správce OÚ zpracovateli, musí k tomu existovat smlouva nebo jiný právní akt.

Účel zpracování OÚ
Cíl (aktivita), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Rozsah zpracování OÚ
Výčet konkrétních OÚ subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel.

  

NAŠE ZÁSADY PRO ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

1. Zpracováváme a chráníme OÚ tak, aby byly ochráněny fyzické osoby, o jejichž údaje se jedná.
2. Zpracováváme jen ty OÚ, které jsou pro daný účel nezbytné a jen po dobu, po kterou je to pro daný účel potřebné.
3. Nepředáváme osobní údaje mimo organizaci, pokud k tomu není příslušné smluvní ujednání.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

V souvislosti se zpracováním vašich OÚ máte právo na:

1. informace o zpracování OÚ (informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích OÚ)

2. přístup k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

3. opravu (oprava nepřesných OÚ)

4. výmaz (právo „být zapomenut“)

5. omezení zpracování

6. přenositelnost údajů

7. podání námitky proti zpracování

8. podání stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů

  

JAK A PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME A ZPRACOVÁVÁME 

Internetové stránky
OÚ návštěvníků internetových stránek v podobě cookies zpracováváme za účelem zlepšování prezentace našich služeb na těchto stránkách. K tomuto účelu využíváme právní titul oprávněného zájmu.

 

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich OÚ, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

bottom of page